Kascommissie

De kascommissie bestaat uit Chris Volleberg, Marcel Kellenaers en Jan Jenneskens.

Taak kascontrolecommissie:
De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een vast rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.