Sporten doe je voor je plezier!
Bij teamsporten als korfbal en voetbal gelden normen en waarden. Er zijn spelregels hoe we met elkaar omgaan, binnen en buiten het veld/de zaal, hoe we problemen binnen de club oplossen. Daarom is deze gedragscode opgesteld. Daarmee kunnen we niet alle problemen voorkomen of oplossen, maar wel de voorwaarden scheppen voor een sfeer die iedereen waardeert.
Negatief en respectloos gedrag willen we uitbannen, want sporten doe je voor jouw plezier en jouw gezondheid. De vrijwilligers die dat mogelijk maken, moeten ook plezier ervaren. En de tegenstander moet zich als gast gewaardeerd vinden. We zijn immers een vereniging waar we trots op zijn.
SV United vindt dat belangrijk. Het gaat daarbij vooral om gedrag naar elkaar en naar buitenstaanders. We willen ieder lid laten genieten van zijn of haar sport, ongeacht zijn of haar capaciteiten of achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende Fair Play sportvereniging zijn die voor de leden aantrekkelijk is. Daarom is het goed als iedereen weet wat onze normen en waarden zijn.

Meewerken
SV United kiest bewust voor een lage contributie. Daardoor is de vereniging toegankelijk voor iedereen. Deze keuze heeft echter wel consequenties. Geen enkele vereniging met een zodanig lage contributie kan functioneren zonder de inzet van de leden. Dit hoeft niet allemaal extra beloond te worden. De beloning is immers de lage financiële bijdrage. Ledenwerkzaamheden voor de club zijn dan ook normaal, voor iedereen!

Waardering
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt, iedereen moet plezier kunnen beleven aan de sport. Veel leden zetten zich in voor onze club: van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Samen zijn ze hét fundament van SV United. Ze doen dat meestal met een hartverwarmende inzet. Waardeer dat. En als er eens een foutje wordt gemaakt, toon dan begrip. Het blijft namelijk mensenwerk, in de vrije tijd voor onze club

Verantwoordelijkheden ouders en leiders
Ouders hebben in deze natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Zij moeten ook op en rond het sportveld een voorbeeld zijn! Steun het sporten van uw kind via positieve belangstelling, ondersteuning en stimuleren. Wees sportief richting eigen club, maar ook richting tegenstander en scheidsrechter. Respecteer beslissingen van de leiding van het team van uw zoon/dochter. Kritiek geven mag, maar wel gepast en op het juiste moment, dus niet schreeuwend langs de lijn.

Het elftal gedragsregels van SV United
• Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit. Als lid vertegenwoordig je de club. Laat dit ook duidelijk in je gedrag, taalgebruik en houding in positieve zin naar voren komen. Dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere activiteiten. Bij thuiswedstrijden ben je een goed gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
• Toon respect voor anderen: medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiders, trainer(s) en het publiek; spreek waar nodig een ander aan op ontoelaatbaar gedrag;
• Respecteer ieders eigendommen, ook die van de club of van tegenstanders. Je bent aansprakelijk voor door jou aangerichte schade!
• Ieder lid is verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en ter beschikking gestelde voetbalfaciliteiten (kleding, training- en wedstrijdmaterialen). Spelers assisteren de leider/trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte voetbalmaterialen/faciliteiten en laten de accommodatie, ook de kleedlokalen, na gebruik netjes achter.
• Als speler maak je deel uit van een team (spelers en leiders). Om als team succesvol te zijn (op het gebied van voetbal, teamgeest, sociale- en persoonlijke ontwikkeling) ben je afhankelijk van elkaar. Laat dit in je gedrag, je taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door:
o Saamhorigheid;
o Verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen;
o Hulpvaardigheid;
o Nakomen van afspraken;
• Gedraag je sportief, accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en geef geen commentaar op diens leiding. Heb respect voor medespelers, tegenstander en leiding; sportiviteit. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
• Soft- en hard-drugs zijn verboden, maar ook alcoholische dranken zijn voor jongeren jonger dan 18 jaar
• Pesten wordt niet geaccepteerd en is evenals geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie van derden verboden.
• Openheid en eerlijkheid zijn de basis van alle communicatie binnen de vereniging. Communiceer dus met elkaar en niet over elkaar!
• Meld je tijdig af bij jouw leider, minimaal één uur voor begin van de training/wedstrijd/ vertrek naar een uitwedstrijd bij jouw trainer.
• SV United is voor het voeren van een goed financieel beleid afhankelijk van inkomsten. Leden of ouders/verzorgers dienen dan ook tijdig de contributie, opgelegde boetes of andere financiële verplichtingen te voldoen, maar ook aan hun meewerkverplichting als lid.

Gedragscode Sociale Media
Sociale media zoals Twitter, Facebook en forums (zoals ‘In de Wandelgangen’) bieden de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op SV United. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren voor het imago van onze club. Je kunt de club echter ook schaden. Het bestuur vertrouwt erop dat de beheerders van de sociale media-accounts van SV United verantwoord om zullen gaan met sociale media conform onze gedragsregels.

Sancties
Aan wie zich niet houdt aan de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden. Deze sancties staan in principe los van sancties die een scheidsrechter tijdens een wedstrijd kan toepassen. Overigens kan de eigen vereniging ook nog een eigen sanctie uitspreken.

Vertrouwenspersoon
Uitgangspunt van onze verenigingsnormen en -waarden zijn: Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet.
Indien de gedragsregels worden overschreden kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon Ger Gooren. Hij zal in samenspraak met de persoon in kwestie, het bestuur en andere betrokkenen streven naar een oplossing en het bestuur hierin adviseren. Bij meldingen stelt hij, de betrokkenen gehoord hebbend, een plan van aanpak op. Eventuele maatregelen en/of straffen zijn echter een zaak van het bestuur. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen.
Op onze site staat een "Meldingsformulier overtredingen normen en waarden", maar je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Waar nodig zal hij in overleg raad vragen bij professionele instanties/hulpverleners.